معرفی هیئت مدیره

سمانه سالاری
مدیر عامل
salari@mhkhg.ir
۰۹۱۲۰۸۷۶۷۱۰
 محمد قربانی
رئیس هیئت مدیره
ghorbani@mhkhj.ir
۰۹۱۵۵۶۲۰۸۵۰
  محمدکمالی
عضو هیئت مدیره
kamali@mhkhj.ir
۰۹۱۵۱۶۰۶۸۹۸
 امیر خالدی

عضو هیئت مدیره
khaledi@mhkhj.ir
۰۹۱۵۵۶۱۰۳۲۵

اسماعیل شوشتری

عضو هیئت مدیره
shoshtarii@mhkhj.ir
۰۹۳۵۴۹۶۱۹۱۱

زهرا بهروزی
عضو هیئت مدیرهbehrozii@mhkhg.ir
۰۹۱۵۷۲۴۸۲۸۹
 فاطمه زهرا قاسمی

عضو هیئت مدیره

ghasemi@mhkhj.ir
۰۹۱۵۱۶۰۷۴۸۴

فاطمه حاجی پور

عضو هیئت مدیره

hajipour@mhkhj.ir
۰۹۱۵۸۶۰۰۱۲۱

علی جعفرپورمقدم

بازرس
jafarpour@mhkhj.ir
۰۹۱۵۱۶۱۳۹۹۰

هادی بهمنی
بازرس
bahmani@mhkhj.ir
۰۹۱۰۵۰۹۰۲۶۶

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد